XXII. Valné zhromaždenie NSS (správa)

25. – 26. APRÍLA 2024 SA V MARTINE  USKUTOČNILO 22. VALNÉ ZHROMAŽDENIE NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA A VEDECKÁ KONFERENCIA

Otvorenie 22. Valného zhromaždenia NSS
Foto Tatiana Paučinová

Na programe valného zhromaždenia bola prezentácia činnosti NSS v období rokov 2021 – 2024, voľba predsedníctva spoločnosti, prijatie uznesení z rokovania, diskusno-prezentačný blok venovaný informáciám o činnosti pracovnej skupiny UNESCO ICH NGO Forum i odovzdávanie Cien NSS. Súčasťou dvojdňového podujatia bola aj vedecká konferencia Tradičná kultúra a inovácie z pohľadu etnológie: výskumné, muzeologické a terminologické otázky a súvislosti.

Hostiteľom a spolupracujúcou inštitúciou podujatia bolo Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine.

OTVORENIE A PROGRAM 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA NSS

Rokovanie valného zhromaždenia NSS otvorila a prítomných účastníkov privítala predsedníčka NSS PhDr. Katarína Popelková, CSc. Za hostiteľa – Slovenské národné múzeum (SNM) privítala účastníkov Valného zhromaždenia NSS PhDr. Hana Zelinová, PhD. a zároveň priblížila prítomným stručnú históriu divadelnej opony autora K. V. Maška v divadelnej sále múzea, ktorá bola miestom stretnutia. V mene Českej národopisnej spoločnosti pozdravil zhromaždenie jej predseda PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Rokovanie Valného zhromaždenia NSS prebiehalo na základe jednomyseľne schváleného programu.

Katarína Popelková
Foto Tatiana Paučinová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ NSS

Správu o činnosti NSS za obdobie 1. 4. 2021 – 24. 4. 2024 podala Katarína Popelková, predsedníčka NSS. Zhrnula ju do niekoľkých celkov, pričom sa sústredila na prácu samotného výboru a základné oblasti činnosti NSS. Správa konštatuje úspešné plnenie uznesenia z posledného Valného zhromaždenia za obdobie rokov 2021 – 2024, napriek tomu, že nie všetky úlohy volebného programu sa podarilo zrealizovať. Medzi priority činnosti Výboru NSS patrili v danom období: vydávanie časopisu Etnologické rozpravy a jeho prechod medzi plne elektronické internetové časopisy uplatňujúce princíp voľného prístupu; medzinárodná spolupráca s Českou národopisnou spoločnosťou a pracovnou skupinou ICH NGO Forum UNESCO; vydávanie publikácií; spolupráca s medzinárodným bienále ETNOFILM v Čadci; tvorba novej vizuálnej identity a rekonštrukcia webového sídla NSS a ďalšie.

Súčasťou Správy o činnosti NSS bola aj prezentácie novej publikácie vydanej NSS – Etnológia v regiónoch 2. Nehmotné kultúrne dedičstvo v živote a tvorbe osobností z regiónov Slovenska (2024), ktorú predstavila jej editorka Z. Beňušková.

Správu o hospodárení Výboru NSS za obdobie 1. 4. 2021 – 24. 4. 2024 predniesla hospodárka NSS Dominika  Lešková. Ťažisko príjmov počas uplynulého volebného obdobia tvorili členské príspevky a príjmy z predaja časopisu Etnologické rozpravy alebo kníh podporených, resp. spolufinancovaných NSS. Výdavky NSS boli spojené s publikovaním časopisu Etnologické rozpravy a jeho prechodom na plne elektronický internetový časopis, vytvorením originálnej vizuálnej identity NSS, so spoluprácou NSS s festivalom ETNOFILM v Čadci, so spoluorganizáciou konferencií, vydávaním publikácií a pod.

Revíznu správu k hospodáreniu NSS za obdobie od mája 2021 do decembra 2023 podal člen revíznej komisie Juraj Janto. V správe konštatoval, že revíziou neboli zistené žiadne pochybenia v hospodárení, doklady sú vedené systematicky v rámci zásad jednoduchého účtovníctva.

Plénum na základe hlasovania jednotlivo schválilo všetky prednesené správy bez ďalších pripomienok.

AKTIVITY PEDAGOGICKEJ SEKCIE NSS

Informácie o aktivitách pedagogickej sekcie NSS uviedla Zuzana Beňušková. Sekcia sa počas daného obdobia venovala predovšetkým koordinácii aktivít jednotlivých univerzitných pracovísk v oblasti študentskej vedeckej činnosti a organizovaniu celoštátnych študentských konferencií.

DISKUSNO-PREZENTAČNÝ BLOK ICH NGO FORUM UNESCO

Diskusno-prezentačný blok bol venovaný informáciám o činnosti pracovnej skupiny UNESCO s názvom ICH NGO Forum, ktorej je NSS akreditovaným členom. Predniesli ich členky NSS Ľubica Voľanská a Jana Ambrózová. Predstavili princípy činnosti a základné výsledky tejto pracovnej skupiny v kontexte Dohovoru na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva z roku 2003, pričom zdôraznili význam Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva ako jedného zo základných nástrojov dohovoru. Priblížili pôsobenie NSS prostredníctvom svojej účasti v platforme (online zasadnutia, dotazníkové prieskumy, účasť na valných zhromaždeniach a pod.) a zároveň predstavili možnosti finančnej medzinárodnej podpory projektov a venovali sa perspektívnym zámerom.

Jana Ambrózová a Ľubica Voľanská
Foto Lucia Ditmarová

VOĽBY A NOVÉ PREDSEDNÍCTVO NSS 2024 – 2027

Podstatnou súčasťou 22. Valného zhromaždenia NSS boli voľby predsedníčky, hospodárky, Výboru a revízorov NSS. Novonavrhnutá kandidátka na predsedníčku Katarína Popelková predstavila svoju víziu práce pre nasledujúce volebné obdobie, pričom zdôraznila viacero priorít: dokončiť rozbehnuté projekty; podporiť konštruktívny lobizmus, dokončiť rekonštrukciu webstránky; rozvíjať prácu na mobilitnom projekte spojeným so snahou získavať nových členov.

Členovia volebnej komisie Juraj Zajonc a Soňa Gyárfáš Lutherová pripravili a zrealizovali hlasovanie prítomných členov NSS k jednotlivým voľbám (predsedníčky, hospodárky, výboru a revízorov) a oznámili výsledky.

V záujme zachovania súladu termínov bol hlasovaním schválený návrh na ukončenie doterajšieho volebného obdobia k 30. 4. 2024, v dôsledku čoho nový Výbor NSS začne pracovať od 1. 5. 2024.

Valné zhromaždenie tajnou voľbou zvolilo za predsedníčku NSS:

 • PhDr. Katarínu Popelkovú, CSc.

Valné zhromaždenie tajnou voľbou zvolilo za hospodárku NSS:

 • Mgr. Dominiku Leškovú

Valné zhromaždenie tajnou voľbou zvolilo za členky a člena Výboru NSS:

 • Mgr. Luciu Ditmarovú, PhD. (NOC, Bratislava),
 • doc. PhDr. Annu Hlôškovú, CSc. (emeritná etnologička),
 • doc. PhDr. Katarínu Koštialovú, PhD. (KSŠE FiF UMB, Banská Bystrica),
 • Mgr. Máriu Mizerákovú (ÚĽUV, Bratislava),
 • Mgr. Zuzanu Panczovú, PhD. (ÚESA SAV, v. v. i., Bratislava),
 • Mgr. Radovana Sýkoru (SNM-Múzeá v Martine).

Náhradníčkou do Výboru NSS je:

 • doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. (ZSM v Trnave, KEMŠ FiF UCM, Trnava).

Valné zhromaždenie tajnou voľbou zvolilo za revízorku a revízora NSS:

 • Mgr. Ditu Andruškovú, PhD. (Záhorské múzeum, Skalica),
 • Mgr. Juraja Janta, PhD. (KAKA FiF UK).

CENY NSS ZA ROKY 2021 – 2023

Výbor Národopisnej spoločnosti Slovenska dostal od riadnych aj kolektívnych členov NSS spolu 22 nominácií na ocenenie odborných počinov za roky 2021-2023 v troch kategóriách: Cena Adama Prandu, Publikácia, Výstava/Expozícia/Film.

Všetky podklady výbor overil a prerokoval v diskusii. Napokon o nich rozhodoval hlasovaním, z ktorého vzišlo 9 víťazov.

Lucia Ditmarová, Katarína Popelková, Juraj Janto
Foto Tatiana Paučinová

UZNESENIA PRIJATÉ 22. VALNÝM ZHROMAŽDENÍM NSS

Členky návrhovej komisie Marta Botíková a Zuzana Beňušková na základe priebehu rokovania a výsledku volieb predniesli návrh na prijatie 9 uznesení týkajúcich sa schválenia správ o činnosti a hospodárení NSS za roky 2021 – 2024 a volieb do predsedníctva NSS na roky 2024 – 2027.

KONFERENCIA

Oficiálny program 22. Valného zhromaždenia NSS pokračoval vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2024 v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Konferencia s názvom Tradičná kultúra a inovácie z pohľadu etnológie: výskumné, muzeologické a terminologické otázky sa realizovala v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. v rámci projektu VEGA 2/0051/22 a Slovenským národným múzeom v Martine.

Odznelo 13 príspevkov slovenských a českých odborníčok a odborníkov. Venovali sa nielen terminologickým otázkam či možnostiam etnologického a antropologického štúdia dôsledkov procesu inovácie v rozličných oblastiach kultúry, napríklad v odeve, ľudovom umení a domáckej výrobe, hygiene či nájomnom bývaní. Skúmali sa aj otázky spoločenských, politických a ekonomických kontextov inovačného  procesu (na príklade vývoja slovenských minorít v 19. a 20. storočí v južnej Európe; na príklade manipulácie s prvkami ľudovej kultúry aktérmi diktátorských politických režimov 20. storočia; na príklade úlohy nehmotného dedičstva v procesoch integrácie žien odídených z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom a žijúcich v súčasnosti na Slovensku). Autorky a autori príspevkov mapovali možnosť reflexie procesu inovácií vo sfére inštitucionálnej ochrany kultúrneho dedičstva, ako aj v etnografickej muzeálnej a výstavnej činnosti. Prezentované príklady otvorili mnohé otázky, ktoré sa diskutovali bezprostredne po odznení každého príspevku. Spoločnej pracovnej debate k téme inovácií bola venovaná aj samostatná záverečná časť konferencie.