Recenzné konanie

Po zaslaní rukopisu redakcia potvrdí jeho prijatie formou e-mailu. Všetky rukopisy prechádzajú prvým posúdením redakciou, ktorá v priebehu 2 týždňov oznámi autorom rozhodnutie o akceptovaní/neakceptovaní rukopisu na ďalšie spracovanie, prípadne požiadavky na úpravu rukopisu. Redakcia neakceptuje rukopisy, ktoré nie sú v súlade s odborným zameraním časopisu, nespĺňajú základné požiadavky na odborný text, sú problematické z etického hľadiska apod. Rozhodnutie redakcie musí byť potvrdené redakčnou radou časopisu.

V prípade akceptovania vedecké a materiálové štúdie prechádzajú ďalším posúdením, a to dvoma nezávislými odborníkmi. V tomto procese redakcia Etnologických rozpráv dodržuje princípy obojstranne anonymného recenzného konania. Redakcia vyberá recenzentov na základe kompetentnosti v príslušnej problematike. Redakcia však prihliada aj na to, aby recenzenti a autori neboli v konflikte záujmov a/alebo osobných vzťahoch, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť výsledok recenzného konania. Od recenzentov sa vyžaduje, aby sa vyslovili predovšetkým k nasledujúcim otázkam: odborná úroveň rukopisu (argument, práca s literatúrou, kvalita etnografických dát, originalita výsledkov, vedecký prínos) a formálna úroveň rukopisu (jazykové a štylistické aspekty, formálna úprava textu). Ak sa recenzenti v hodnotení rukopisu zásadne nezhodnú, redakcia oslovuje tretieho nezávislého posudzovateľa.

Redakcia následne oznámi autorom výsledok recenzného konania, ktoré môže mať nasledujúce formy: odporučenie na publikovanie bezo zmien, prepracovanie alebo zamietnutie. V posledných dvoch prípadoch sa od autora/ky očakáva, že sa vyjadrí ku všetkým pripomienkam recenzentov – či danú pripomienku akceptoval/a alebo nie, a ak neakceptoval/a, musí uviesť logické zdôvodnenie.

Je v kompetencii redakcie posúdiť, či uskutočnené zmeny a argumentácia autora/ky boli dostatočne zdôvodnené. Ak neboli, redakcia ďalej komunikuje s autorom a v prípade nezhody predkladá redakčnej rade svoje stanovisko. Konečné rozhodnutie o prijatí/neprijatí rukopisu robí redakčná rada.

V prípade, ak autor/ka nepovažuje rozhodnutie redakcie a/alebo recenzné posudky za oprávnené, môže vysvetliť svoje stanovisko v liste redakčnej rade. S jeho obsahom sú oboznámení príslušní recenzenti a redakcia. Redakčná rada rozhodne o ďalšom postupe a zdôvodní to v odpovedi autorovi.