Pokyny pre autorov

RUBRIKY PRÍSPEVKOV

ŠTÚDIE

Štúdie prezentujú výsledky empirického výskumu interpretované s využitím teórií sociálnych a humanitných vied. Text musí obsahovať jasný výklad argumentu, musí byť štruktúrovaný v súlade s ním, musí zahrňovať stručný opis využitých teoretických téz a metód a musí prezentovať závery vyplývajúce z výsledkov empirického výskumu a ich teoretickej interpretácie. Rozsah textu by mal byť 18 000 – 45 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry, poznámok pod čiarou a príloh. Musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov. Rukopisy prechádzajú recenzným konaním.

ESEJE

Texty prezentujú názory autorov na dôležité otázky spoločenských a humanitných vied a nemusia nevyhnutne obsahovať výsledky empirických výskumov autorov. Môžu mať charakter prehľadu, ale musia zahrňovať kritické argumenty týkajúce sa súčasných výskumných problémov, či konkrétnych téz v spoločenských a humanitných vedách, alebo pojednávať o dôležitých otázkach z akademickej sféry, vrátane práce akademických inštitúcií. Text by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou a musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov. Rukopisy prechádzajú recenzným konaním.

DISKUSIE

Texty v tejto rubrike sú úvahami minimálne troch autorov o konkrétnej problematike. Podobne ako eseje, musia zahrňovať kritické argumenty týkajúce sa súčasných výskumných problémov či konkrétnych téz v spoločenských a humanitných vedách, alebo pojednávať o dôležitých otázkach z akademickej sféry, vrátane práce inštitúcií. Text každého autora by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou a musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 200 – 300 slov a 5 – 7 kľúčových slov.

OSOBNOSŤ

Do tejto rubriky patria rozhovory s významnými osobnosťami akademickej sféry alebo prehľady odbornej činnosti takýchto osobností s kritickým hodnotením ich diel. Text by mal byť v rozsahu 5 400 – 36 000 znakov, vrátane zoznamu literatúry a poznámok pod čiarou.

RECENZIE

Recenzie majú za úlohu informovať o nových alebo inak dôležitých publikáciách v oblasti spoločenských a humanitných vied, o výstavách a expozíciách, s kritickým hodnotením ich obsahu. Rozsah recenzie je 3 600 – 9 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

ESEJE O KNIHÁCH

Eseje o knihách sú kritické úvahy o publikáciách, ktoré pojednávajú o rovnakej problematike (minimálne tri tituly). Rozsah eseje je 14 000 – 28 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

SPRÁVY

Správy informujú o dôležitých udalostiach v akademickej sfére (konferencie, sympózia, odborné stretnutia a pod.) a o životných jubileách, prípadne úmrtiach významných osobností, s hodnotením ich odbornej činnosti a diel. Rozsah správ je 3 600 – 9 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou.

FORMA RUKOPISOV

Rukopisy vo formáte .doc, .docx a .rtf sa zasielajú na elektronickú adresu redakcie (etnologicke.rozpravy@gmail.com). V prípade príspevkov, ktoré prechádzajú recenzným konaním, okrem kompletnej verzie príspevku sa vyžaduje aj anonymizovaná verzia, kde sú odstránené informácie, ktoré môžu autora / autorov identifikovať.

Texty by mali byť napísané vo fonte Times New Roman, veľkosť 12, vzdialenosť medzi riadkami 1.5. Poznámkový aparát sa uvádza pod čiarou na strane (Times New Roman, veľkosť 10, vzdialenosť medzi riadkami 1.0). Zoznam použitých zdrojov sa uvádza na konci textu v abecednom poradí a je pomenovaný Referencie.

Titulná stránka rukopisu musí obsahovať:

  • názov príspevku (vrátane anglickej verzie názvu);
  • v prípade štúdií, esejí a diskusií abstrakt v angličtine v rozsahu 200-300 slov a 5-7 kľúčových slov;
  • meno a e-mail každého autora/ky, jeho/jej akademické tituly, súčasnú pozíciu v akademickej sfére a adresu príslušnej inštitúcie;
  • informáciu o finančnej podpore príspevku;
  • celkový počet znakov príspevku a počet zahrnutých tabuliek a / alebo obrázkov. Tento počet (tabuliek a obrázkov celkom) nesmie presiahnuť desať. Tabuľky a obrázky majú byť očíslované arabskými číslicami v takom poradí, ako sa objavujú v texte. Obrázky sa musia poslať ako samostatné súbory vo formáte TIFF, JPG s rozlíšením minimálne 300 dpi alebo EPS s rozlíšením minimálne 800 dpi; v hlavnom texte by mali figurovať len indikátory ich umiestnenia. Ku každému obrázku musí byť priložený jeho popis a zdroj; ku každej tabuľke jej názov, prípadne zdroj (ak jej autorom nie je autor príspevku). Tieto údaje sa posielajú v samostatnom súbore.

Podnázvy

ÚroveňFormát
1Zarážka doľava, tučné písmo, veľkosť 14 Text začína novým odsekom.
2Zarážka doľava, tučné písmo, veľkosť 12 Text začína novým odsekom.
3Zarážka doľava, tučné písmo, kurzíva, veľkosť 12 Text začína novým odsekom.