Výzvy

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2024 / 1

Voda

Téma prvého čísla Etnologických rozpráv v roku 2024 je venovaná fenoménu vody v rozličných aspektoch, ktoré sú súčasťou ľudskej kultúry. Voda je jeden zo základných predpokladov života a jej príjem je nevyhnutný pre človeka, živočíchov i rastliny. Okrem priamej konzumácie slúžila a slúži na prípravu jedál, napájanie zvierat, zavlažovanie plodín, očistu, výrobu, dopravu, rekreáciu; ako zdroj energie, v rituáloch a pod. Vodné toky a plochy tvoria súčasť krajiny a jej vnímania; sú človekom upravované a využívané, ale predstavujú i nebezpečenstvo (záplav). Voda teda nie je len fenoménom prírodného prostredia, ale je významným aspektom kultúry, na čo chce pripravené číslo časopisu zamerať svoju pozornosť.

Redakcia privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky, ktoré sa venujú fenoménu vody v širokom kontexte kultúry vrátane nasledujúcich aspektov:

 • konzumácia vody, voda v strave a očiste (studne, studničky, vodovody, balená voda)
 • voda vo výrobe (mlyny, elektrárne)
 • doprava po vode (člny, kompy, plte, lode), mosty
 • lodníci, prievozníci a iné zamestnania súvisiace s vodou
 • voda a rekreácia (kúpanie, vodné športy, splavovanie, korčuľovanie, kúpaliská, pláže, dovolenky pri vode)
 • rybárstvo a rybolov
 • voda v krajine a v sídlach (nábrežia, fontány)
 • potoky, rieky, jazerá, kanály, vodné nádrže a vodné plochy (močidlá, priehrady, hate, tajchy)
 • voda v rituáloch, vo folklóre (pranostiky) a predstavách (živá voda; vodníci, víly)
 • voda a nebezpečenstvo (záplavy), klimatické zmeny
 • voda ako téma etnologického bádania

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. decembra 2023.

Termín odovzdania príspevkov: 15. február 2024

Editorom čísla je:

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, https://nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/

ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2024 / 2

Rituály a ritualizácia

Dlhodobý záujem etnológie a antropológie o rituály a presvedčenia s nimi spojené viedol k rozpracovaniu závažných teoretických téz a uskutočneniu mnohých empirických výskumov, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj oboch disciplín. Typológie rituálov sa môžu odvíjať od vnímania času v najužšom ľudskom aj prírodnom prostredí, preto je časté ich delenie podľa fáz životného cyklu a podľa druhu kalendárov. Nemenej pozoruhodné sú rituály, ktoré sa týkajú každodennosti, recipročného správania sa, prírodného prostredia, politiky a ekonómie. Napokon zameranie na úlohu rituálov v socioekonomických a politických procesoch je významnou témou sociálnych vied. Rituály môžu spájať aj oddeľovať, komunikujú smerom k členom skupiny, ale aj navonok k tým, ktorí sú za ich hranicou. Rituály nastoľujú pravidlá interakcie aj normy interpretácie, aj cez symbolickú subverziu či uzavretosť. Ľudské spoločnosti sú teda prestúpené rituálmi a ritualizovanými praktikami.

Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

 • Teoretické a metodologické prístupy v štúdiu rituálov a ritualizácie
 • Rituál a socializácia
 • Rituál, spolupráca a komunita
 • Rituál, príbuzenstvo, domácnosť
 • Rodové aspekty ritualizácie
 • Rituál, metafora a smiech
 • Rituál a náboženstvo
 • Rituál a magické praktiky
 • Rituál a evolúcia
 • Rituál a kognícia
 • Rituál v procesoch sekularizácie
 • Rituály, politika a propaganda
 • Rituály a masmédiá
 • Ritualizácia a nehmotné kultúrne dedičstvo
 • Ritualizované prejavy etnickej a národnej identity
 • Jazyk rituálu a jeho reprodukcia vo vzdelávaní
 • Rituál a spotreba
 • Rituál a práca
 • Rituál a globalizácia
 • Komercializácia rituálnych praktík
 • Rituál ako terapia

Pripravované číslo časopisu Etnologické rozpravy venujeme Doc. Kornélii Jakubíkovej pri príležitosti jej životného jubilea.

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com a hosťujúcej editorke H. Tužinskej na helena.tuzinska@uniba.sk do 31. marca 2024.

Termín odovzdania príspevkov: 15. júna  2024

Hosťujúca editorka:

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Pokyny pre zasielanie príspevkov: postupujte podľa pokynov pre zasielanie príspevkov uvedených na webovej stránke Národopisnej spoločnosti Slovenska, https://nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/