E-knižnica

Národopisná spoločnosť Slovenska v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ako spoluriešiteľom medzinárodného projektu EODOPEN spolufinancovaného Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa, v roku 2022 zdigitalizovala svoje digitálne nedostupné publikácie z 20. a 21. storočia s cieľom, aby boli dostupné pre každého používateľa.

Zdigitalizované publikácie CVTI SR postupne sprístupňuje pod názvom E-knižnica Národopisnej spoločnosti Slovenska.

Korpus publikácií Národopisnej spoločnosti Slovenska tvorí takmer 50 ročníkov nepredajného odborného časopisu Národopisné informácie, neskôr vychádzajúceho s názvom Etnologické rozpravy, ktorého spoluvydavateľom, resp. vydavateľom bola Spoločnosť do roku 2021. Odvtedy periodikum Etnologické rozpravy vydávame ako elektronický vedecký open access časopis. Ďalšími titulmi sú brožúry – návody na národopisný výskum vydávané od 60. rokov  20. storočia, zborníky a monografické publikácie.

Vzhľadom na svoje tematické zameranie predstavuje korpus publikácií Národopisnej spoločnosti Slovenska pozoruhodnú kolekciu odborných poznatkov národopisu/etnológie/antropológie a významnú súčasť duchovného kultúrneho dedičstva Slovenska. Veríme, že jeho sprístupnenie je prínosom pre náš vedný odbor a členov našej vedeckej spoločnosti, ale predstavuje tiež atraktívny zdroj informácií využiteľný v pedagogickom procese, pri štúdiu a vedeckom poznávaní odborníkmi i prameň pre široký okruh záujemcov z radov verejnosti.

Na zasadnutí svojho Výboru dňa 23. 10. 2023 prijala Národopisná spoločnosť Slovenska rozhodnutie, že zdigitalizované publikácie, ktoré sú už umiestnené na webovom sídle CVTI SR a počet ktorých bude postupne narastať, voľne sprístupní.

K digitálnej knižnici Národopisnej spoločnosti Slovenska prejdite TU.