Základné informácie

Národopisná spoločnosť Slovenska je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín. Pôsobí pri Slovenskej akadémii vied. Vznikla transformáciou a premenovaním Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, ktorá bola založená roku 1958. Spoločnosť má sídlo v Bratislave. V minulosti mala štyri pobočky: Západoslovenskú, Východoslovenskú, Stredoslovenskú s centrom v Banskej Bystrici a Stredoslovenskú s centrom v Martine. Činnosť pobočiek sa zameriavala na vzájomnú informovanosť členov spoločnosti, prednáškovú činnosť a na spoluprácu s osvetovou praxou. Obdobné podujatia v Bratislave organizuje ústredie len príležitostne. Spoločnosť združuje vyše 200 členov zaradených do troch kategórií: riadnych, individuálnych členov, kolektívnych a čestných členov. Riadnym členom sa stáva každý, kto sa do spoločnosti dobrovoľne prihlási, spĺňa kvalifikačné predpoklady a má odporučenie niektorého člena výboru spoločnosti. Kolektívnymi členmi sú inštitúcie – predovšetkým múzeá a iné kultúrne a osvetové zariadenia. Čestných členov navrhuje výbor spoločnosti a schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Môžu sa nimi stať riadni členovia, ale aj nečlenovia spoločnosti, odborníci s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj etnológie.