Základné informácie

Etnologické rozpravy

ISSN 2729-9759 (online)

Periodicita:dvakrát ročne
Redakčné uzávierky:15. február a 15. jún
E-mail:etnologicke.rozpravy@gmail.com
Adresa redakcie:Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Vydavateľ:Národopisná spoločnosť Slovenska
Adresa vydavateľa:Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovenská republika
E-mail:narodopisnaspolocnostslovenska@gmail.com

Etnologické rozpravy / Ethnological Debates je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Národopisnou spoločnosťou Slovenska. Vychádza dvakrát za rok predovšetkým v slovenskom jazyku. Príspevky sú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Periodikum je od roku 1994 pokračovateľom interného informačného neperiodického bulletinu Národopisné informácie (založený 1969), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska – NSS) a Národopisným ústavom SAV (dnes Ústav etnológie SAV – ÚEt SAV). Neskôr sa spoluvydavateľom Etnologických rozpráv stalo aj Slovenské národné múzeum v Martine. Vydavateľom Etnologických rozpráv je Národopisná spoločnosť Slovenska. Časopis do čísla 1/2021 vychádzal tlačou, od čísla 2/2021 sa stal plne elektronickým internetovým časopisom uplatňujúcim princíp voľného prístupu.

Pôvodné funkcie periodika boli spravodajská (orientovaná na informovanie členov vedeckej spoločnosti a slovenskej etnologickej obce) a odborná (založená na publikovanie vedeckých a odborných príspevkov zo spektra oblastí etnológie). Od roku 2004 je vydávanie Etnologických rozpráv zamerané na monotematické čísla, každé z nich má rovnaké rubriky. Od roku 2018 sa časopis sústreďuje na naratívy ako podstatnú súčasť etnologického a antropologického výskumu a prináša príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Naratív ako príbeh, ktorý môže byť verbálny a neverbálny, písomný a ústny, vizuálny a dramatický, je univerzálnou charakteristikou ľudského života a súčasne odráža kultúrne špecifiká. Cieľom redakcie je ponúknuť platformu pre etnografov a iných sociálnych vedcov, ktorí skúmajú rozmanité naratívne formy, vrátane rozprávaných príbehov a písomných textov, obrazov, rituálov a drámy. Redakcia prijíma empirické, teoretické a metodologické príspevky, ktoré sa venujú príbehom rezonujúcim v sociálnom živote. Dôraz kladú na sociálne funkcie príbehov a naratívnych tradícií na Slovensku a v iných krajinách.

Príspevky publikované v Etnologických rozpravách využívajú kvalitatívne metódy. Jednotlivé rubriky časopisu sú venované empirickým a teoretickým štúdiám, diskusiám o problémoch kvalitatívneho výskumu, esejam, recenziám a rozhovorom s významnými vedcami. Hlavnou stratégiou redaktorov je priblížiť výsledky výskumov naratívov a ich úlohy v kultúrnej transmisii a sociálnej interakcii a podporiť diskusie na túto tému medzi etnológmi, antropológmi a inými sociálnymi vedcami.