Zasadnutie výboru NSS

Dňa 10. septembra 2015 sa konalo zasadnutie výboru NSS, na ktorom boli prerokované nové pracovné aktivity spoločnosti a vyhodnotená práca výboru spoločnosti za prvý rok jeho fungovania v novom zložení. Zápisnicu zo zasadnutia zasielame všetkým členom výboru.