Zasadnutie RR ER

Dňa 27. januára 2016 sa konalo zasadnutie redakčnej rady Etnologických rozpráv v Banskej Bystrici. Redakčná rada rokovala o aktuálnych témach, ktoré budú nosnými pre Etnologické rozpravy v roku 2016 a projektoch, ktoré prispejú k zviditeľneniu a k atraktívnosti nášho vedeckého časopisu. Výzvu pre autorov, ktorí budú chcieť uverejniť svoje práce v ER vám sprostredkujeme v krátkom čase.