Za PhDr. Máriou Zajíčkovou (9. 11. 1951 Šurany-Nitriansky Hrádok – 18. 12. 2022 Skalica)

V predvianočnom čase nás tíško opustila významná etnografka, historička a muzeálna pracovníčka PhDr. Mária Zajíčková, rod. Procházková.

V roku 1983 ukončila externé štúdium etnológie na FiF UK v Bratislave. Svoju odbornú kariéru rozvinula v rokoch 1986 – 2013 ako odborná pracovníčka Záhorského múzea v Skalici. V oddelení etnológie sa zameriavala najmä na tradičný odev, textil, ľudové výtvarné umenie, remeslo. Je autorkou etnologickej a historickej časti stálej expozície múzea v Skalici a expozície Habánsky dvor vo Veľkých Levároch. V rokoch 1986 – 1991 bola redaktorkou časopisu Malovaný kraj, od roku 1992 redigovala časopis Záhorie, kde bola aj predsedníčkou redakčnej rady. Je spoluautorkou viacerých monografií obcí Záhoria. Spolupracovala s folklórnymi súbormi v oblasti Záhoria.

Mária Zajíčková prežila detstvo v Nitrianskom Hrádku. Odmalička bola v kontakte s archeológmi a historikmi, ktorí tu pracovali v rámci rozsiahleho archeologického výskumu. Toto prostredie ju motivovalo k záujmu o históriu a tradície. Prispelo k tomu aj rodinné zázemie, ktoré bolo remeselnícko-poľnohospodárske. V rodnej obci bola členkou školského folklórneho súboru, obľubovala aj poéziu. Po absolvovaní gymnázia vyštudovala slovenský jazyk a históriu na Pedagogickej fakulte v Nitre, štúdium ukončila v roku 1974. Tu sa stretla aj so slovesným folklórnym materiálom. Po skončení štúdia nastúpila učiť na spojenú ZDŠ v Mojzesove – Černíku, kde pôsobila v rokoch 1974 – 1985. V roku 1978 sa prihlásila na externé štúdium etnológie na FiF UK v Bratislave. Štúdium ukončila porovnávacou prácou výročných zvykov v jednej maďarskej a jednej slovenskej obci na Dolnom Ponitrí (Nitriansky Hrádok a susediaci Bešeňov).

Túžba pracovať v odbore priviedla Máriu Zajíčkovú do Skalice, keď sa tam v múzeu uvoľnilo miesto etnografa. Tento životný krok do pre ňu neznámeho prostredia ovplyvnil jej ďalší profesijný aj súkromný život, v Skalici si založila rodinu, stala sa jej druhým domovom.

Parciálne výstavy a riešenie výskumných projektov tvorili dostatočnú bázu na autorskú prípravu historicko-etnologických expozícií v stálej expozícii Záhorského múzea v roku 2005, expozície v Izerovom dome Habánsky dvor vo Veľkých Levároch s publikáciou v slovenskej a nemeckej verzii (2007), ako aj odbornej časti expozície inštalovanej v Škodáčkovom mlyne v Senici, časti Čáčov (2013).

Veľká zbierka odevov a textilu Márii Zajíčkovej umožňovala pripraviť viacero výstav so zameraním na určitú stránku alebo časť ľudového odevu a textilu. Spolupracovala pri nich aj s inými múzeami západného Slovenska a súčasťou niektorých výstav boli aj hodnotné katalógy.

Ďalšou oblasťou výskumu materiálnej kultúry bola strava, výskum jej lokálnych špecifík, ktoré sú najmä v Skalici symbolom formujúcim miestnu identitu. V odborných článkoch sa venovala aj jedinečnostiam Záhoria akými sú trdelníky a svadobné skalické torty.

Spracovávanie zbierok Márii Zajíčkovej umožnilo získať predstavu o možnosti ich využitia na výstavné účely. Medzi jej prvé výstavy patrili Holíčska manufaktúra (1986) a  Skalické výšivkárske družstvo (1988-89) V 90. rokoch bola autorkou výstav Čepce a šatky v zbierkach Záhorského múzea (1991, aj katalóg k výstave); Kútne plachty zo  zbierok Záhorského múzea (1993); Holíčska fajansa – 10. výročie obnovenia výroby (1995; vrátane publikácie); ďalšie výstavy venovala Dušanovi Jurkovičovi (1993) a rezbárovi Vladimírovi Morávkovi (1999, 2002), neskôr aj Petrovi Zoričákovi (2004). Literárnu prípravu využila pri spracovaní výstavy Škarniclovská tlačiareň (2004), kde sa zamerala na jej rozsiahlu produkciu hlavne v období národného obrodenia a národného hnutia. Jej posledná výstava bola venovaná téme Ľudový odev Trnavského kraja (2009).

Okrem výstavných katalógov a publikácií výsledky bádania z terénnych výskumov a archívnych štúdií  zverejnila formou prednášok na celoslovenských, prípadne medzinárodných odborných seminároch a vedeckých konferenciách a v zborníkoch z podujatí, vrátane Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, ktorej bola členkou. Jej domovskými odbornými časopismi boli Malovaný kraj a po rozpade Československa regionálny časopis Záhorie, kde od jeho vzniku viedla redakčný kolektív, korigovala a jazykovo upravovala texty, zabezpečovala články do národopisnej a historickej rubriky. Platforma časopisu Záhorie prirodzene poslúžila ako základ pre výskum v jednotlivých obciach pri tvorbe monografických publikácií, pričom viaceré z nich M. Zajíčková zostavovala, jazykovo upravovala. Jej príspevky v nich sa zväčša týkali ľudového odevu, výročných zvykov a sviatkov a ich transformá­cie v súčasnosti, domáckej výroby, ľudového umenia

V roku 2011 bola Márii Zajíčkovej udelená Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja „Za trvalý prínos v oblasti kultúry“, roku 2009 bola nominovaná na cenu časopisu Pamiatky a múzeá „Za výstavu s katalógom Vladimír Morávek Rezbárske dielo“; získala tiež Ceny Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV za materiál zo študentského terénneho výskumu Rodinné zvyky v Hornádskej kotline (1982) a za publikáciu Sprievodca po expozícii Habánsky dvor vo Veľkých Levároch (2007).

Máriu Zajíčkovú môžeme nepochybne označiť za jednu z najväčších znalkýň etnologického obrazu regiónu Záhorie. Počas desaťročí venovaných vedecko-osvetovej práci v tomto regióne získala nielen konkrétne poznatky, ale aj nadhľad, s akým dokázala nazerať na toto územie Slovenska.

Zuzana Beňušková

Výber z publikačnej činnosti:

Závod. Zost. M. Zajíčková. Skalica: Záhorácke múzeum, 1997.

DRAHOŠOVÁ, V. – ZAJÍČKOVÁ, M.: Dojč. Skalica: Záhorské múzeum, 1998.

Moravský Svätý Ján 1449 – 1999. Zost. M. Zajíčková, V. Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum, 1999.

Kresťanské sviatky a tradičná kultúra. Zborník príspevkov z III. odborného seminára etnológov. Zost. M. Zajíčková. Skalica: Záhorské múzeum, 2002.

ZAJÍČKOVÁ, M.: Habáni v Sobotišti. Skalica: Záhorské múzeum, 2002.

Kátov 1392 – 2002. Zost. M. Zajíčková. Kátov: Obecný úrad Kátov – Záhorské múzeum, 2002.

ZAJÍČKOVÁ, M.: Habánsky dvor. Sprievodca po expozícii Záhorského múzea. Skalica: Záhorské múzeum, 2007.

Kúty. Zost. V. Drahošová, M. Hoferka, P. Mihalovič, M. Zajíček. Skalica: Záhorské múzeum, 2005.

Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja. Zost. M. Zajíčková, Skalica: Záhorské múzeum – Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2009.

ZAJÍČKOVÁ, M.: História remesiel na holíčskom panstve. Holíč: Mesto Holíč, 2011.

Mária Zajíčková. In: Etnológia v regiónoch. Zost. M. Jágerová, A. Krausová, S. Voľanská, Nitra – FF UKF v Nitre 2019.

Filmový dokument o Márii Zajíčkovej vznikol v rámci cyklu Osobnosti slovenskej etnológie, Ústav etnológie SAV 2019.