Profesor Podolák – jubilant

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave,  Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku,  Národopisná spoločnosť Slovenska a Ústav etnológie SAV v Bratislave Vás srdečne pozývajú na slávnostné podujatie venované životnému jubileu dr. h. c. prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc. Národopisná spoločnosť Slovenska v mene svojich členov srdečne blahoželá pánovi profesorovi a vyjadruje mu poďakovanie za celoživotné dielo svetového významu. prof Podolák jubilant