PREDNÁŠKA JURAJA ZAJONCA: VALENTÍN – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PODOBY JEDNÉHO SVIATKU

Milé členky a milí členovia NSS, priatelia, podporovatelia a priaznivci, v mene Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska Vás srdečne pozývame na prednášku etnológa PhDr. Juraja Zajonca, CSc. venovanú histórii a súčasným podobám sviatku Valentín.

Prednáška sa uskutoční v stredu 19. apríla v čase 17:00-18:00 v Malej sále pri V-klube v Národnom osvetovom centre na Nám. SNP 12 v Bratislave.

Prednášku môžete sledovať aj online prostredníctvom aplikácie Teams, resp. vášho webového prehliadača na tomto linku: https://lnk.sk/eeo2. Po prednáške bude nasledovať krátka diskusia, v rámci ktorej budete môcť položiť otázky či napísať postreh v rámci chatu priamo v online streame.

Link na Facebookovú udalosť: https://www.facebook.com/events/643036424499747/?ref=newsfeed

O prednáške:

V kalendári, ale aj médiách, školách, obchodoch či mestách na Slovensku sa Valentín objavuje a slávi už viac než tridsať rokov. Dodnes je však považovaný za nový sviatok a jeho pôvod i obsah sú stále spojené so spleťou nejasných predstáv a často až protichodných názorov. Prednáška prináša nielen poznatky o vzniku a vývoji sviatku v Európe a na americkom kontinente, odkiaľ sa koncom 19. storočia do Európy vrátil, ale Valentína približuje aj očami obyvateľov Slovenska, a to ako prijatý a slávený, neslávený i odmietaný sviatok. Objasňuje spojitosť sviatku s komerciou, reklamou a médiami a taktiež sa venuje jeho udomácňovaniu na Slovensku v kontakte s domácim sviatkami. Sústreďuje sa predovšetkým na podoby osláv Valentína v 21. storočí. A to ako u jednotlivcov či párov, tak aj skupinovému až hromadnému sláveniu v rozličných vekových, náboženských, profesijných, záujmových a ďalších skupinách. Cez spôsoby osláv Valentína prednáška približuje aj súčasné zmeny v celej sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí. Pri každej z uvedených valentínskych tém sa zaoberá aj konkrétnymi druhmi prameňov, ktoré bádateľovi poskytli odpovede na otázky, a postupmi, použitím ktorých mohol zo získaných poznatkov vytvoriť pomerne celistvý obraz sviatku Valentín.

O autorovi:

PhDr. Juraj Zajonc, CSc. je samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Sleduje etnologické aspekty tradičnej hmotnej kultúry so zameraním na ručnú produkciu textilu, sviatky v postmodernej spoločnosti a problematiku kultúrneho dedičstva. Vedie a podieľa sa na riešení národných projektov. Spolupracuje s odborníkmi z oblasti archeológie, dejín umenia, reštaurovania textilu a muzeológie na Slovensku i v zahraničí. K uvedeným výskumným okruhom publikoval na Slovensku a v zahraničí niekoľko desiatok vedeckých príspevkov a dve vedecké monografie na Slovensku. Je autorom prvej publikácie na Slovensku, ktorá poskytuje odborný pohľad na sviatok Valentín v Európe a v USA – Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných.

Prednáška sa koná v spolupráci s Národným osvetovým centrom a vstup na ňu je voľný.

Tešíme sa na Vás!