Opustila nás kľúčová osobnosť slovenskej etnológie PhDr. Soňa Švecová, CSc.

Dňa 25. 8. 2022 nás navždy opustila naša kolegyňa, učiteľka a priateľka PhDr. Soňa Švecová, CSc. – jedna z kľúčových osobností slovenskej etnológie, PhDr. Soňa Švecová, CSc., ktorá položila základy výskumu rodiny – jej foriem a štruktúry, príbuzenských vzťahov, či postavenia ženy v rodine. „Počiatky profesionálnej orientácie Soni Švecovej boli spojené s výtvarným umením a materiálnou kultúrou, kde sa zamerala na bývanie a ľudové staviteľstvo. Nadviazala tak na výskumné témy svojho uznávaného univerzitného učiteľa dr. Viléma Pražáka. Čoskoro však začali prevládať sociálne aspekty bývania a sídel. Kandidátsku dizertačnú prácu Spoločenské skupiny v Čičmanoch obhájila roku 1966. Zameriavala sa na „formy a štruktúru rodiny, príbuzenské vzťahy, postavenie ženy v rodine, formy odovzdávania majetku, kmotrovstvo, príbuzenskú terminológiu“ a sociálne skupiny. Osobitne ju zaujal výskum kopanicových sídel, sociálnych vzťahov a spôsobu života ich obyvateľov.“  BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: PhDr. Soňa Švecová, CSc. Osobnosť a dielo. Nitra: Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 78 s.  
   

Česť jej pamiatke!