Opustil nás vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.

Vo veku 81 rokov nás 18. januára navždy opustil vedec, pedagóg, náš kolega, priateľ prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. – významná osobnosť slovenskej etnológie a folkloristiky druhej polovice 20. storočia. Absolvent odborov slovenský jazyk a národopis na FF UK v Bratislave pracoval až do roku 1996 v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.), kde sa venoval teórii a dejinám folkloristiky, folklórnym žánrom (hádanka, humoristické rozprávanie), vzťahu folklóru a literatúry a dlhodobo tiež tzv. druhej existencii folklóru – folklorizmu. V ústave pôsobil v rokoch 1976-1988 ako zástupca riaditeľky, v rokoch 1988-1992 riaditeľ ústavu, zároveň bol v rokoch 1989-1998 hlavným redaktorom vedeckého periodika Slovenský národopis. Vo vedeckej práci  M. Leščák nadviazal na dielo svojho učiteľa – prof. A. Melicherčíka. V spoluatorstve s prof. O. Sirovátkom vydal v roku 1982 základnú príručku Folklór a folkloristika (Bratislava 1982). Autorsky sa podieľal na kompendiu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. (Bratislava 1995). Na konci 60. rokov stál pri zrode odborného periodika Národopisné informácie (teraz Etnologické rozpravy), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou, ktorej predsedom bol v rokoch 1987-1990. Závažnou mierou sa M. Leščák začiatkom 90. rokov 20. stor. pričinil o vznik Katedry folkloristiky a regionalistiky na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, kde aj prednášal. Od roku 1995 pôsobil na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK, od roku 1996 ako vedúci tejto katedry. Aj v čase pedagogického pôsobenia intenzívne spolupracoval s Ústavom etnológie SAV na riešení viacerých vedeckých projektov. Vyškolil mnoho diplomantov a ako školiteľ viedol desiatku doktorandov. Leščák pôsobil vo vedeckých radách akademických a univerzitných pracovísk, v redakčných radách vedeckých etnologických časopisov, v poradných zboroch a odborných komisiách, bol členom umeleckých rád folklórnych súborov, ako napr. Lúčnica, SĽUK. Leščák stál pri zrode súťažnej prehliadky filmov s národopisnou problematikou Etnofilm Čadca (od 1980), v rámci ktorej pôsobil ako člen prípravného výboru a viac ročníkov tiež ako predseda hodnotiacej poroty. Bol členom niekoľkých domácich a zahraničných vedeckých organizácií a držiteľom viacerých významných ocenení, ako Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena predsedu Národnej rady SR. Spomíname a ďakujeme za prácu, ktorú vykonal pre Národopisnú spoločnosť Slovenska!   Hana Hlôšková