Odišla Soňa Burlasová

Opustila nás jedna zo zakladajúcich členiek NSS ˗ PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. Vo veku nedožitých 94 rokov nás 3. mája 2021 opustila jedna zo zakladajúcich členiek Slovenskej národopisnej spoločnosti (dnes Národopisná spoločnosť Slovenska), od roku 1987 jej čestná členka ˗ PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. ˗ vynikajúca folkloristka, dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV).  

Soňa Burlasová po boku s manželom Ladislavom počas gratulácie k jej okrúhlemu životnému jubileu od Gabriely Kiliánovej, vtedajšej riaditeľky Ústavu etnológie SAV  (Bratislava, 27. 6. 2007, foto: Arne Mann)

  Soňa Burlasová, rodená Sláviková, sa narodila 23. 6. 1927 v Horných Otrokovciach. Univerzitné štúdium odborov slovenský jazyk, francúzsky jazyk a hudobná veda na Filozofickej fakulte UK absolvovala v roku 1953. Už ako poslucháčka hudobnej vedy u prof. J. Kresánka spolupracovala na príprave III. zväzku Slovenských ľudových piesní a odborný záujem o ľudovú pieseň naplno uplatnila vo svojej vedeckej práci. V SAV pôsobila od roku 1954 až do odchodu do dôchodku v roku 1989. Pôsobila tiež externe ako vysokoškolská pedagogička. Venovala sa problematike piesní, ako súčasti tradičnej kultúry, aktuálnym premenám spevného repertoáru, jednotlivým piesňovým druhom a poetike tradičných ľudových piesní. Objavným spôsobom charakterizovala tzv. novú tvorbu – piesne s tematikou SNP, či s tematikou kolektivizácie poľnohospodárstva. Jej vedecký prístup charakterizuje snaha o komplexné uchopenie sledovaných problémov z etnologického, etnomuzikologického a historického hľadiska, výsledkom čoho je temer tristo bibliografických jednotiek – autorkiných samostatných publikácií, štúdií, odborných príspevkov a recenzií. Burlasová sa podieľala na viacerých kolektívnych výskumných projektoch, ktorých výsledkom sú lokálne či regionálne monografie (Žakarovce, Horehronie, Hont, Uhrovská dolina) a bola spoluautorkou viacerých základných syntetických diel slovenskej etnológie (Slovensko – Ľud, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska). Burlasová sa ako školiteľka podieľala aj na vedeckej výchove, keď na jej vedecké výsledky nadviazali A. Sulitka, E. Krekovičová či H. Urbancová. Kolegovia a kolegyne, viaceré generácie študentov si ju pamätajú ako drobnú elegantnú, pokojnú a rozvážnu osobnosť, prístupnú kedykoľvek podať pomocnú odbornú radu. Hlboký a sústredený ponor PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. do skúmanej problematiky, podopretý kvalitným terénnym výskumom a pútavé publikačné sprístupnenie poznatkov ostávajú inšpiratívnym príkladom pre ďalšie generácie etnológov a folkloristov. Česť Vašej pamiatke, pani dr. Burlasová! Hana Hlôšková