NSS NA 10. VALNOM ZHROMAŽDENÍ UNESCO V PARÍŽI

Národopisná spoločnosť Slovenska nebude mať len zastúpenie, ale takisto spoluorganizuje jedno zo sprievodných podujatí 10. Valného zhromaždenia zmluvných strán Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO z r. 2003.

Podujatie je výsledkom spolupráce Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO, Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. a Národopisnej spoločnosti Slovenska. Odznejú na ňom príspevky kolegýň a kolegu z Českej republiky, Poľska, Grécka a Slovenska. Uskutoční sa v stredu, 12. 6. 2024 v Ústredí UNESCO v Paríži.

Seminár organizačne pripravila Jana Ambrózová (delegovaná členka NSS pre komunikáciu s UNESCO) v spolupráci s Ľubicou Voľanskou (ÚESA SAV; členka NSS) a veľvyslankyňou Annou Plassat Muríňovou (Stála delegácia SR pri UNESCO) a Katarínou Lomnickou (Stála delegácia SR pri UNESCO).

NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO VO VZDELÁVANÍ

Prenos znalostí súvisiacich s NKD (nehmotným kultúrnym dedičstvom) sa zvyčajne uskutočňuje v neformálnych vzdelávacích prostrediach, podporovaný neziskovým sektorom alebo v rámci rodín a komunít mimo oficiálnych školských osnov.

V rámci seminára by sme sa preto radi zamerali na stratégie, prístupy a projekty z Česka, Grécka, Poľska a Slovenska, pričom by sme vyzdvihli metódy používané na podporu prenosu znalostí súvisiacich s NKD v rámci formálneho vzdelávania.

Témou budú vzdelávacie stratégie, tvorba učebných osnov, praktiky v triedach, aplikácie hier, digitálne technológie a online nástroje na prenos znalostí súvisiacich s NKD v školách.

Tešíme sa na všetky postrehy a skúsenosti, ktoré obohatia záverečnú diskusiu o situácii v rôznych krajinách. Veríme, že zdieľanie príkladov osvedčených postupov a výziev súvisiacich s týmto procesom pomôže identifikovať základné aspekty efektívneho prenosu znalostí o NKD medzi učiteľmi a žiakmi v školách.