Nad etickým kódexom NSS

Rok 2015 sa niesol aj v znamení príprav etického kódexu, ktorý by mal byť orientačným i oporným bodom pre prácu v našom vednom odbore. Návrh etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska bol vypracovaný na pôde Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. Workshop venovaný diskusii sa konal 15. novembra 2015 v Bratislave. Na pracovnom stretnutí sa stretli zástupcovia Ústavu etnológie SAV, Národopisnej spoločnosti Slovenska, Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave, Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a študenti etnológie. V diskusii sa poukázalo na možné riešenia rozpracovaných problémov, zúčastnení mali možnosť aktívne a priamo kreovať navrhnutý kódex. V týchto dňoch bol návrh so zapracovanými pripomienkami poslaný na jednotlivé univerzitné pracoviská, aby bolo možné spoločne vytvoriť akceptovateľný model kódexu.