Kokava nad Rimavicou

Po ročnej prestávke, kedy sa v rámci 25. výročia folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou konala konferencia „Folklorizmus a kultúrne dedičstvo“, pokračujeme v letnej škole, a tentoraz nielen pre študentov. V spolupráci s obcou Kokava nad Rimavicou, Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote pripravuje Národné osvetové centrum dve dielne letnej školy zamerané na „PRAMENE“. Záväznú prihlášku nájdete na stránkach NOC. Kokavské etnodielne nielen pre študentov pozvankaHH