Kniha Trnavský execír – Kopánka, ktorú vydala NSS, získala významnú cenu

Celoštátne ocenenie Slovenská kronika 2022

Národné osvetové centrum vyhlásilo tento rok 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022. Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov. Do súťaže bola prihlásená aj publikácia, ktorú vydala Národopisná spoločnosť Slovenska, Trnavský Execír – Kopánka. Historická monografia špecifickej mestskej štvrte (Bocánová, M. a kol.,  Bratislava: NSS 2021), na ktorej sa autorsky podieľali členovia NSS doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. a doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.  

Kniha získala ocenenie v kategórii Monografie.

https://www.nocka.sk/slovenska-kronika-2022-vitazne-prace/ Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská. Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne centrum vzdelávania Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky.     Publikácia sa venuje histórii vybranej trnavskej mestskej lokality – Kopánky, ktorá sa počas dvadsiateho storočia pretvárala a formovala inak, ako zvyšok mesta. Na začiatku 20. storočia bola Kopánka na okraji záujmu, žilo tam sociálne slabé obyvateľstvo v núdzových obydliach a bolo to aj miesto s kumuláciou ekonomicky znevýhodneného obyvateľstva. Publikácia sa zaoberá nielen konkrétnymi príkladmi zo života ľudí v štvrti, ale i východiskami, príčinami tohto stavu, pokusmi o riešenie situácie i konkrétnymi impulzami, ktoré viedli postupne k zlepšeniu života obyvateľov tejto mestskej štvrte. V polovici storočia sa život v štvrti zlepšoval a postupne mizla i segregačná nálepka jej obyvateľov. Napokon na konci 20. storočia sa Kopánka stala vyhľadávanou lokalitou, kam sa ľudia začali sťahovať – ponúka bývanie v uliciach so zástavbou rodinných domov so záhradami, ale aj v bytových domoch na sídliskách v tesnom styku s centrom Trnavy s vlastnou rozvinutou infraštruktúrou. Monografia je plná autentických výpovedí obyvateľov i obrazového materiálu zo súkromných zdrojov, je nielen pútavým čítaním, ktoré čitateľa prevedie z minulosti do súčasnosti, ale do určitej miery aj návodom, ako je možné riešiť podobné situácie aj dnes.